ماهواره بر سیمرغ امروز به فضا پرتاب شد

مشخصات ماهواره:
دو مرحله ای 
سوخت مایع 
موتور این ماهواره بر از ترکیب 4 موتور 32 تن ماهواره بر سفیر است

ماموریت:
بردن ماهواره طلوع به جرم حداقل 100 کیلوگرم در مداری به ارتفاع 500 کیلومتری سطح زمین و زاویه میل مداری 55 درجه ارتفاع این ماهواره 26 متر است