موشک فاتح 110

جا دارد برای بررسی  قابلیت تهاجمی و دفاعی ایران علیه عربستان سعودی به موشک بالستیک استراتژیک فاتح 110اشاره کرد  که داری قابلیت تغییر جهت در طول مسیر است.
این موشک دارای یک موتور تک مرحله ای سوخت جامد سطح به سطح است، با استفاده از سوخت جامد توانایی هدف قرار دادن اهدافی در 200 کیلومتری را داراست.