روز دختر بر تمامی دختران جهان مبارک

با آرزو پرواز تا اوج و موفقیت 

                                                              هوافضا ایران